O nás

Spolek Svatý Petr se sídlem Krkonošská 154, Tanvald, PSČ 468 41, IČ 022 99 267 byl založeno v roce 2013. Činnost spolku spočívá v aktivitách vedoucích ke zprůchodnění migračních překážek v českých tocích, v souladu s koncepcí MŽP. Osvětová činnost a spolupráce na vytváření standardů a metodik je doplněna spoluprací s rybářskými spolky a aktivitami vedoucími k minimalizaci škodlivých následků projevujících se ve vodních tocích jako důsledek přírodních pochodů nebo lidské činnosti. Působení směrem ke zprůchodnění co největších úseků toků vedou i k vlastní ekonomické činnosti, jako je projektová příprava a realizace rybích přechodů, opatření vedoucí ke zlepšení migrační průchodnosti příčných překážek ve vodních tocích, podpora aktivit vedoucí ke stabilizaci vodních ekosystémů a podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Poskytujeme též poradenství a obstaravatelskou činnost v oblasti životního prostředí.

Majetek spolku vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací, darů a vedlejší hospodářské činnosti a je použit výhradně ke krytí nákladů vlastní činnosti spolku vyvíjené v souladu s cíli uvedenými výše.

Podrobnější informace o některých řešených vodních stupních na řece Jizeře naleznete zde.
Obdobně pro řeku Kamenici zde.

V Benešově u Semil hodlá spolek hodlá současně s klasickým rybím přechodem vybudovat vírovou turbínu a následně za účasti výzkumného týmu, který sestavuje, zhodnotit možnosti migrace ryb touto stavbou. Pokud bude zjištěna dostatečná průchodnost pro ryby, bude spolek usilovat o uznání takového řešení za rybí přechod. V případě úspěchu lze poté očekávat zvýšení motivace majitelů vodních děl na zprůchodnění vodního toku právě za použití takto funkční vírové turbíny. Majitelé těchto děl dnes totiž často nejsou dostatečně nakloněni myšlence budovat rybí přechod, protože jim z toho plynou pouze náklady na jeho provoz (a čištění), aniž by obdrželi nějaký přímý přínos. Na stránkách spolku naleznete pro informaci části dokumentace a fotografie funkční vírové elektrárny v Rakousku, jež je nám v tomto projektu vzorem.

V přípravné fázi je vyřešení migrační průchodnosti na řece Jizeře na velkém pětimetrovém stupni Spálov, kde probíhá vyhodnocení dvouletého biologického a ichtyologického průzkumu.