Jizera

RPJ 76 PřepeřE

 

 

 

 

Na jezu v Přepeřích u Turnova, říční kilometr 76, vybudoval spolek Svatý Petr klasický rybí přechod. Došlo tak ke zprůchodnění vodní překážky, která dříve zamezovala migraci ryb. Stavba byla zahájena v březnu 2018,na jaře 2019 vstoupil rybí přechod do zkušebního provozu a byl zahájen jeho monitoring. V květnu 2020 byla stavba úspěšně zkolaudována.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt naplňuje cíl podpory: „Zprůchodnění migračních bariér  pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“.

Jedná se o štěrbinový rybí přechod a štěrkovou propust na stávajícím jezu a úpravu podjezí v ř. km 76 na řece Jizeře. Jez byl neprostupnou migrační překážkou pro přítomné populace ryb (úhoř říční, parma obecná, hrouzek obecný, jelec proudník, mřenka mramorovaná), včetně druhů zvláště chráněných (mihule potoční, střevle potoční, vranka obecná, mník jednovousý).

Byl splněn cíl projektu  formou odstranění migrační překážky a umožnění migrační průchodnosti toku, na níž jsou existenčně závislé některé vodní organismy. Došlo k zprůchodnění říční sítě v celkové délce 9,72 km.

Projekt je v souladu s celostátní koncepcí zlepšení migrační průchodnosti příčných překážek ve vodních tocích, která vyplývá z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR.

Zpráva Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM o provedeném monitoringu funkčnosti rybího přechodu uvádí, že vybudovaný rybí přechod není velikostně ani druhově selektivní a je plně funkční a vyhovující, což vynikne zejména na základě porovnání dosažené funkčnosti s dalšími rybími přechody, které zdaleka nedosahují hodnot získaných na rybím přechodu v Přepeřích.

 

RPJ 103 Spálov

Spolek nechal vypracovat studii proveditelnosti rybího přechodu na vodním stupni ve Spálově, který je z řady důvodů velkou výzvou pro všechny zúčastněné.
Stupeň má přibližně 5 metrů a je umístěn je v chráněném území v úzkém údolí. Přístup je buď po vodě, nebo po Riegrově stezce

Předpokládané umístění při levém břehu, kde nedaleko probíhá železniční trať. Vyřešením tohoto jezu by ovšem došlo ke zprůchodnění asi 11 km toku, po zprůchodnění jezu v Semilech dokonce 13,5 km.

Varianty řešení rybího přechodu byly v závěru roku 2018 projednány komisí pro rybí přechody AOPK, přičemž komise jednomyslně podpořila tuto naši aktivitu a stanovila své preference směrem k jednotlivým navrhovaným variantám řešení.

V letech 2021 a 2022 proběhlo dlouhodobé sledování lokality pro potřeby biologického vyhodnocení dopadů stavební činnosti na životní prostředí. Zjištěné poznatky byly vyhodnoceny a budou projednány s příslušnými dotčenými orgány.

RPJ 109 Benešov u Semil

Probíhají stavební práce na jezu v Benešově u Semil, říční kilometr 109,7, kde bude během roku 2022 vybudován klasický rybí přechod společně s vírovou malou vodní elektrárnou vybavenou technologií šetrnou k rybám a umožňující jejich obousměrnou migraci. Dojde tak ke zprůchodnění vodní překážky, která dnes migraci ryb brání. Navazující monitoring pohybu ryb poskytne údaje pro porovnání obou použitých způsobů překonání této migrační překážky.

RPJ 125 Poniklá

Na jezu v Poniklé, říční kilometr 125, bude vybudován klasický rybí přechod. Aby se minimalizovalo nebezpečí snášení migrujících ryb nežádoucím směrem, bude součástí přechodu netradiční žlabová rybí galerie. Projekt získal stavební povolení a do prázdnin 2022 by měl proběhnout proces výběru zhotovitele. Jako všichni investoři poslední dobou čelíme masívnímu nárůstu cen materiálů i stavebních prací.

Úprava stávajícího rybího přechodu na km 79 řeky Jizery v Železném Brodě

V květnu 2016 jsme za účasti ing. Kamila Farského z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) upravili rybí přechod v Železném Brodě. Dodáním větších kamenů do odpočinkové komory rybího přechodu došlo jednak ke zvýšení hladiny v komoře, jednak vzniklo několik výhodných úkrytů pro migrující ryby. Nešťastné jsou z našeho počínání jen volavky, pro které jsou mělčiny bez rybího úkrytu vítaným lovištěm.

 
Migrační překážky na řece Jizeře